علل انحراف خواص صدر اسلام به روایت رهبر انقلاب/زبیر بن عوام