سازمان بسیج ورزشکاران در بیانیه ای در خصوص کشتی علیرضا کریمی اعلام کرد: